Postani član

DOKUMENTI ZA PRIJEM U ČLANSTVO LU FAZAN PETRINJA

    a) zamolba
    b) preslika diplome ili uvjerenja o položenom lovačkom ispitu
    c) preslika lovačke iskaznice ( samo članovi HLS-a )
    d) preslika osobne iskaznice
    e) potvrda o nekažnjavanju ( ne starija od tri mjeseca )
    f) ispunjen evidencijski karton – preuzimanje
    g) ispunjen zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice – preuzimanje ( samo novi članovi HLS-a )
    h) potvrda matične udruge o podmirenju svih obveza ( samo pridruženi članovi )


UPISNINA I ČLANARINA

    a) upisnina

    – lovci (matični i pridruženi) – 5.000,00 kn
    – lovci mlađi od 30 godina s prebivalištem na području grada Petrinje – 2.000,00 kn
    – pripravnici  – bez upisnine i članarine
    – djeca naših matičnih lovaca – bez upisnine

    b) članarina

    – matični lovci – 1.300,00 kn
    – pridruženi lovci – 1.000,00 kn