O lovu

    Lov kao jedna od najstarijih čovjekovih djelatnosti bio je stalno prisutan na ovim prostorima. Razvojem društvenih odnosa i kretanja prema višem stupnju razvoja, omogućeno je i lovstvu da se preoblikuje i organizira u moderne lovačke udruge, sa ciljem uzgoja, zaštite i lova, te da bude dostupno širem krugu ljudi, a posebno čovjeku koji ima usađenu ljubav prema divljači i prirodi općenito. Zato je danas lovac onaj koji je položio stručni ispit za lovca, te učlanjen u svoju matičnu udrugu, koji radi na uzgoju i zaštiti divljači, te lovi prema određenom planu i programu izrađenom u skladu s zakonima i propisima vezanim za lovstvo.

    Lovačka udruga “Fazan” Petrinja je udruga dragovoljno udruženih građana lovaca u cilju unapređenja, uzgoja, zaštite, lova i iskorištavanja divljači i njezinih dijelova, bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove. Uz gospodarsku funkciju obuhvaća i funkciju zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, njegovanja lovačke etike i običaja, te zaštite prirode i ljudskog okoliša. Samostalna je u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih Statutom, a djeluje u skladu s Zakonom o lovstvu, Zakonom o udrugama i drugim podzakonskim aktima, odlukama Hrvatskog lovačkog saveza i Lovačkog saveza županije Sisačko – moslavačke.